مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : علی اکبری

استان : تهران

خلاصه سوابق : مستند ن_ مستند چهارده صفر چهار

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1تلاقیدوره 11رسیده به دبیرخانه
2آسانسوردوره 11راه یافته به اکران