مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1ناجیدوره 12رسیده به دبیرخانه
2بالچی بیندوره 12رسیده به دبیرخانه